Talent development & care

Talent development

Toeleiding tot de Arbeidsmarkt & bijzondere aandacht & zorg

 Wij bieden in samenwerking met de Gemeente Almere een integraal aanbod van dagbesteding, training en beschut werk aan.

Deelnemers met en zonder beschikking kunnen op verschillende locaties in Almere 7 dagen per week terecht.
Met name ons BuurT-Thuis Akwaaba naast het asielzoekerscentrum biedt vele mogelijkheden, maar ook de BuurT-Tuinen, BuurT-Thuis Khalili en ons scholenaanbod bieden diverse mogelijkheden.

Een veeltal van organisaties verwijzen naar ons door en de samenwerking verloopt goed, zo zijn wij ook benoemd als onderdeel van het actieve wachtlijsten beleid en uitstroom van I -psy (Interculturele Psychiatrie). Deelnemers waarderen de mogelijkheid, als gelijkwaardige mens benadert te worden.

Het Kind & Family Centre Akwaaba bied:

 • Ambulante na schoolse begeleiding 5-15 jaar
 • Transculturele ambulante na schoolse behandeling 5-15 jaar
Bekijk het aanmeldformulier en welkomsdocument(PDF) voor meer informatie.

Wij bieden ook:

 • Transculturele opvoedondersteuning.
 • Transculturele gezinscoaching
 • Transculturele gezinsbehandeling
 • Transculturele Ouder bemiddeling

Individuele specialisaties:

 • Creatieve Therapie
 • Theraplay
 • Zandspeeltherapie

Kortdurend verblijf in pleeggezinnen en later in het Diamondiaal village (optioneel met 1 ouder).

"Ik lees regelmatig over jullie interessante, creatieve, innovatieve en meer dan originele activiteiten van jullie organisatie. Bewonderenswaardig!”

Ruud Jongedijk, Clinical Director of Centrum '45, Equator Foundation & PDC / psychiatrist

Stichting Doen Logo
Gemeente Almere logo
Kinderpostzegel Logo
Rode Kruis Logo
Movisie Logo
Defence for Children Logo

Inspiratie Inc. biedt de volgende ondersteuningsprofielen voor volwassenen (18+) in het kader van de WMO 2015 :
(1) cultuur sensitieve individuele begeleiding (met mogelijke koppeling persoonlijke verzorging),
(2) cultuur sensitieve arbeidsmatige en niet arbeidsmatige dagbesteding en
(3) cultuur sensitief beschut werk in het kader van de Participatiewet. Hierbij ligt de focus op personen met (vermoeden van) hulpvragen door psychosociale en/of psychische problemen, lichte verstandelijke beperkingen en/of lichamelijke achteruitgang (mogelijk door een lichamelijke beperking, neurologische aandoening, chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel). De profielen zijn onderverdeeld in drie pakketten: licht, middel en zwaar.

Integriteit en Samenwerking

Ondersteuningsprofielen sluiten op elkaar aan doordat deze zijn geïntegreerd in een basis die voor iedereen wordt aangeboden. Het 'welkom voelen' en als 'compleet en capabel mens' behandeld worden is voor velen een basisbehoefte. Hierin wordt altijd voorzien. Extra ondersteuning wordt per cliënt op maat aangeboden en afgestemd. Hulpverleners stimuleren en ondersteunen het maken van verantwoorde keuzes bij het bepalen van de aard, vorm en locatie van de activiteiten die zij nastreven.

Procesbeschrijving

Cliënten komen zelfstandig binnenlopen of worden door andere organisaties doorverwezen, bijvoorbeeld door GCA, GGZ, IPSY, COA,Leger des Heils, Amethyst,Sociale Dienst,Raadsleden,Reclassering en Wijkteams. Zij komen aan in een omgeving waar mensen elkaar goed kennen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Dat zij mee kunnen doen is voelbaar en direct duidelijk.

Hulpverleners kijken eerst of sociale netwerken van cliënten kunnen bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren en vrijwilligers binnen het netwerk doen? Pas daarna komt professionele zorg en/of ondersteuning in beeld. De methodiek gaat uit van 'Wellness' in plaats van 'Illness' wat betekent dat altijd wordt gekeken naar wat cliënten 'WEL' kunnen i.p.v. wat zij 'NIET' (meer) kunnen. De methodiek verbindt de IK en de WIJ cultuur en is gericht op integratie, gelijkwaardigheid en culturele sensitiviteit, inclusief het coaching op onbewuste vooroordelen. Cliënten worden (incl. gezin, familie, vrienden) actief betrokken in een nieuw sociaal netwerk; een gemeenschappelijke 'ruimte' waarin ondersteuning en behandeling plaatsvindt. Zelfredzaamheid van individuele cliënten wordt vaak sneller bereikt door het collectief aan te pakken.

Intern stemmen hulpverleners af d.m.v. een wekelijkse casusoverleg en maandelijkse intervisie; extern tijdens Ronde Tafelgesprekken, Multidisciplinair overleg en Best Practice Overleg met kennisinstituut Movisie en andere relevante wetenschappelijke partners van Inspiratie Inc. De intervisie is transcultureel, geïnspireerd door de visie en werkwijze van de Franse psychiater Marie Rose Moro zowel als die van Beschermjassen/ Kitlyn tjin A Djie. Hoe weer een kader te bieden waar mensen houvast aan hebben, zich weer verbonden weten met dat wat veilig was. Door associaties en eigen levenservaringen helpt de groep mee, geleid en aangesproken door een centrale hulpverlener. Reflectie op eigen handelen en culturele afkomst van de hulpverlener zelf is hierbij een belangrijk onderdeel. Initiële en veranderende behoeften van cliënten komen aan bod en worden aangepast wanneer dat nodig is. Door informele betrokkenheid van de sociale omgeving worden diverse aanvullende signalen opgevangen uit de omgeving van de cliënt. Deze signalen worden besproken en waar nodig meegewogen. Het informele karakter van de organisatie helpt bij het tot stand brengen van vertrouwensrelaties.

Onze regieondersteuners/coördinatoren zorgen ervoor dat activiteiten zo zelfstandig mogelijk worden uitgevoerd. Zij zijn verantwoordelijk voor een warm welkom tijdens de intake, signaleren, coachen, begeleiden, samenwerken, plannen en projectmanagement. Zij bewaken ook dat verschillende leer- en communicatiestijlen worden toegepast, opleidingen en ervaringen uit het buitenland worden vertaald en dat actief wordt gezocht naar toepasbaarheid op de Nederlandse arbeidsmarkt en/of studierichting. Dagelijkse structuur is voor cliënten belangrijk, dus we werken met een wekelijkse agenda waar alle groepsactiviteiten op staan. Onze activiteitenagenda is ook digitaal beschikbaar op onze website www.inspiratie-inc.nl.

Behandelingen en actieve ondersteuning komen ten einde wanneer dat door de hulpverleners wordt aangegeven of wanneer de duur van contracten ten einde komt. Dit betekent dat een eindgesprek wordt gevoerd inclusief een evaluatie van het traject. Daarna is de cliënt nog steeds van harte welkom bij Inspiratie Inc. en valt dan terug in het informele netwerk en de activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor het op- en af schalen van ondersteuning is de drempel laag en de aansluiting bij de daadwerkelijke behoeften groot, zonder dat cliënten er weer alleen voor staan.

Stichting Inspiratie Inc - Passend Aanbod

Wij bieden een actieve vorm van hulpverlening aan die niet wordt aangeboden door het reguliere zorgaanbod.Inspiratie Inc. wenst zowel in- als extern te innoveren om zo (beter) voorbereid te zijn op de ontwikkelingen die zich in de samenleving (gaan) afspelen. Dit doel bereiken wij allereerst door nauw samen te werken met een team van externe innovatie verkenners die fungeren als start van een co-creatief netwerk en dat zich tevens buigt over de inhoudelijke richting van innovatie op de (middel) lange termijn. De externe innovatie verkenners ‘trainen’ vervolgens de interne organisatie op het gebied van innovatie.

Sommige cliënten vragen niet zelf om hulp, maar in de symptomatologie wordt wel een duidelijke hulpvraag duidelijk, bijvoorbeeld: deelnemers die dagelijks luid aan het huilen zijn of deelnemers waar zonder extra begeleiding klachten binnenkomen van andere deelnemers. De aanpak is erop gericht om zo snel mogelijk terug te keren naar een situatie waarin de cliënt het leven zelfstandig voort kan zetten; vaak niet meer alleen, maar in verbinding met anderen. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen mogelijkheden, het voorkomen van overlast voor en door cliënt en zijn/haar omgeving, het verhogen van de veiligheid en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Tijdens de intake fase wordt casuïstiek in gesprek met hulpverleners en samenwerkingspartners duidelijk en kiezen we het juiste ondersteuningsprofiel. De ondersteuning die Inspiratie Inc. biedt is afgestemd op de individuele cliënt en biedt oplossingen die d.m.v. reguliere behandeltrajecten niet behaald kunnen worden. De aanpak en het contact met cliënt is op maat en niet volgens een standaard procedure. De persoonlijke relaties van de cliënt zijn een belangrijk aspect van zowel de omgeving als de behandeling.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is één-op-één ondersteuning; een begeleider (of coach) biedt persoonlijke ondersteuning met praktische en sociale hulp en talentondersteuning. Een begeleider helpt cliënten middels verschillende methodieken en interventies die er op zijn gericht zelfstandig te (blijven) leven en deel te nemen aan het aanbod van Inspiratie Inc. Individuele begeleiding wordt ook aangeboden als het nodig is vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen.

Begeleiders onderkennen het belang om begrip te tonen voor persoonlijke verschillenden communicatie- en leerstijlen, uitdagingen en beperkingen. Inspiratie Inc vervult op dit vlak een voorbeeldfunctie en maakt gebruik van SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) gekenmerkt door acht verschillende domeinen waar het herstelproces op gericht kan zijn:

 • Persoonlijke domeinen: zingeving, sociale relaties, gezondheid en zelfzorg.
 • Levensdomeinen: wonen, werken, leren en recreëren.

Begeleiders maken geen gebruik van vaste behandel-protocollen. In plaats daarvan krijgen nieuwe cliënten bij binnenkomst een breed, individueel intake- en assessment gesprek en een rondleiding langs de diverse locaties/ruimte en projectgroepen. Dit is een verkenning van waar behoeftes en interesses naar uitgaan. Daarop krijgen cliënten een individueel Talentontwikkelingsplan (TOP), dat gezamenlijk is opgesteld en geschreven vanuit de krachten en talenten van de cliënt.

Cliënten kiezen één of meer projectgroepen waarbinnen zij aan persoonlijke en gezamenlijke doelen werken; deze mag ten alle tijde in overleg gewisseld of uitgebreid worden. Flexibiliteit en geduld zijn belangrijke kenmerken van de aanpak. Regelmatig evalueren we de voortgang en passen zo nodig ontwikkelingsplannen aan. Met behulp van een aangepast model van de participatieladder wordt voortgang en groei gemonitord.

In enkele gevallen wordt persoonlijke verzorging aangeboden bij een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking. Thuis zorg wordt aan Roebia Zorg en andere instellingen doorverwezen.

Dagbesteding

Dagbesteding bestaat uit allerlei activiteiten waaraan cliënten deelnemen die zelf niet zomaar tot een zinvolle invulling van hun dag kunnen komen. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten als: gastvrouw/gastheerschap; administratieve taken, schoonmaak-werkzaamheden, tuinieren, koken, houtbewerking, fietsen, repareren etc. Inspiratie Inc. biedt 'arbeidsmatige' en 'niet arbeidsmatige' dagbesteding aan.Als onderdeel van het intakeproces wordt samen met de cliënt een talentondersteuningsplan (lees: behandelplan) geschreven. Daarna begint de cliënt/deelnemer een traject.Inspiratie Inc beschrijft de dagbestedingsplekken en de cliënten worden begeleid door coaches en vak-krachten. Taken, leerdoelen competenties worden duidelijk beschreven.

Werkwijze dagbesteding:

 • Intake gesprek/ contract & Talentondersteuningsplan
 • Begeleiding, coaching en feedback
 • Tussentijdse Evaluaties/Reviews: Wij gaan uit van een aantal activiteiten per week/ maand per deelnemer en deze word gevalideerd per 3 maanden op haalbaarheid. Op die manier kunnen wij aantonen hoeveel dagdelen de planning was en wat daadwerkelijk gehaald is.
 • Afronding
 • Doorstroom/ Uitstroom

Arbeidsmatige dagbesteding:

in projectgroepen worden allerlei nieuwe vormen van arbeidsmatige dagbesteding ontwikkeld; passend bij de vaardigheden en capaciteiten van individuele cliënten. Meer in de samenleving, minder ingebed in de zorg gaat het om relatief kleinschalige initiatieven. Het aanbod varieert en sluit aan bij lopende projecten van Inspiratie Inc.

Niet arbeidsmatige Dagbesteding:

Bij de functie begeleiding, waaronder dagbesteding valt, gaat het om het bieden van een voor de cliënt zingevend dagprogramma ter vervanging van al dan niet aangepast werk, zoals het werken met klei, tekenen, naaien etc. Het is een programmatisch/methodisch aanbod, gericht op het structureren van de dag, gericht op praktische ondersteuning en op het oefenen van vaardigheden om de zelfredzaamheid te bevorderen. Deelnemers werken daarom actief mee aan het invullen van de dagbesteding. Bij de functie begeleiding is geen sprake van loon-vormende arbeid.

Beschut Werk

Cliënten die uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie participeren d.m.v. 'beschut werk' in de samenleving. Er is sprake van een voorziening gericht op werk, bedoeld voor mensen die loon-vormende arbeid kunnen verrichten. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

Soms is het aanvankelijk niet zeker of cliënten structureel zijn aangewezen op beschut werk en dan kan de voorziening eerst in de vorm van een contract voor bepaalde tijd worden aangeboden. Als na afloop van die periode aannemelijk is dat werk bij een reguliere werkgever mogelijk is, dan kan een nieuw advies beschut werken worden aangevraagd bij UWV en kan de gemeente besluiten om de cliënt al dan niet opnieuw beschut te laten werken. Vanwege de beoordelingscriteria die UWV toepast bij het toekennen van de indicatie beschut werk zal herindicatie naar verwachting niet vaak tot een ander oordeel leiden. Om extra kosten en bureaucratie te vermijden wordt hier terughoudend mee omgegaan.

Wij kunnen met inzet van eigen diagnose-instrumenten goed inschatten of het aanvragen van een indicatie zinvol is. Als de arbeidscapaciteit van een cliënt/werknemer verslechterd, dan kan het voor de werkgever ondoenlijk zijn om de persoon aan het werk te houden. Dan zal een nieuwe indicatie kunnen uitwijzen dat betrokkene niet meer tot de doelgroep van het beschut werk behoort.

Doorverwijzingen

De gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp, maar ook om symptomatologie die moeilijk te combineren valt met de aanwezigheid van andere cliënten, kinderen en jongeren. Het gaat in dit verband om voorbeelden als: ernstige persoonlijkheids-stoornissen; pedofilie, ernstige zelfverminking etc. In dergelijke gevallen verwijst het team van Inspiratie Inc. naar Ipsy en Centrum 45 of andere relevante specialistische zorginstellingen.

Wij hanteren een meldcode en nemen veiligheid in ons werk met kinderen, jongeren en mensen in kwetsbare situaties serieus, zoals aanbevolen in de toolkit: “In veilige handen” van Movisie. Zo nodig verwijzen wij door naar desbetreffende Crisisteams.

Zie ook:
WLZ-en WMO-zorg op MAAT

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat