PROCESBESCHRIJVING

Cliënten komen zelfstandig binnenlopen of worden door andere organisaties doorverwezen, bijvoorbeeld door GCA, GGZ, IPSY, COA,Leger des Heils, Amethyst,Sociale Dienst,Raadsleden,Reclassering en Wijkteams. Zij komen aan in een omgeving waar mensen elkaar goed kennen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Dat zij mee kunnen doen is voelbaar en direct duidelijk.

Hulpverleners kijken eerst of sociale netwerken van cliënten kunnen bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren en vrijwilligers binnen het netwerk doen? Pas daarna komt professionele zorg en/of ondersteuning in beeld. De methodiek gaat uit van 'Wellness' in plaats van 'Illness' wat betekent dat altijd wordt gekeken naar wat cliënten 'WEL' kunnen i.p.v. wat zij 'NIET' (meer) kunnen. De methodiek verbindt de IK en de WIJ cultuur en is gericht op integratie, gelijkwaardigheid en culturele sensitiviteit, inclusief het coaching op onbewuste vooroordelen. Cliënten worden (incl. gezin, familie, vrienden) actief betrokken in een nieuw sociaal netwerk; een gemeenschappelijke 'ruimte' waarin ondersteuning en behandeling plaatsvindt. Zelfredzaamheid van individuele cliënten wordt vaak sneller bereikt door het collectief aan te pakken.

Intern stemmen hulpverleners af d.m.v. een wekelijkse casusoverleg en maandelijkse intervisie; extern tijdens Ronde Tafelgesprekken, Multidisciplinair overleg en Best Practice Overleg met kennisinstituut Movisie en andere relevante wetenschappelijke partners van Inspiratie Inc. De intervisie is transcultureel, geïnspireerd door de visie en werkwijze van de Franse psychiater Marie Rose Moro zowel als die van Beschermjassen/ Kitlyn tjin A Djie. Hoe weer een kader te bieden waar mensen houvast aan hebben, zich weer verbonden weten met dat wat veilig was. Door associaties en eigen levenservaringen helpt de groep mee, geleid en aangesproken door een centrale hulpverlener. Reflectie op eigen handelen en culturele afkomst van de hulpverlener zelf is hierbij een belangrijk onderdeel. Initiële en veranderende behoeften van cliënten komen aan bod en worden aangepast wanneer dat nodig is. Door informele betrokkenheid van de sociale omgeving worden diverse aanvullende signalen opgevangen uit de omgeving van de cliënt. Deze signalen worden besproken en waar nodig meegewogen. Het informele karakter van de organisatie helpt bij het tot stand brengen van vertrouwensrelaties.

Onze regieondersteuners/coördinatoren zorgen ervoor dat activiteiten zo zelfstandig mogelijk worden uitgevoerd. Zij zijn verantwoordelijk voor een warm welkom tijdens de intake, signaleren, coachen, begeleiden, samenwerken, plannen en projectmanagement. Zij bewaken ook dat verschillende leer- en communicatiestijlen worden toegepast, opleidingen en ervaringen uit het buitenland worden vertaald en dat actief wordt gezocht naar toepasbaarheid op de Nederlandse arbeidsmarkt en/of studierichting. Dagelijkse structuur is voor cliënten belangrijk, dus we werken met een wekelijkse agenda waar alle groepsactiviteiten op staan. Onze activiteitenagenda is ook digitaal beschikbaar op onze website www.inspiratie-inc.nl.

Behandelingen en actieve ondersteuning komen ten einde wanneer dat door de hulpverleners wordt aangegeven of wanneer de duur van contracten ten einde komt. Dit betekent dat een eindgesprek wordt gevoerd inclusief een evaluatie van het traject. Daarna is de cliënt nog steeds van harte welkom bij Inspiratie Inc. en valt dan terug in het informele netwerk en de activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor het op- en af schalen van ondersteuning is de drempel laag en de aansluiting bij de daadwerkelijke behoeften groot, zonder dat cliënten er weer alleen voor staan.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat