Doelstelling

Stichting Inspiratie Inc visie en missie hebben we vertaald in de volgende statutaire doelstellingen:

 • Innovatieve transculturele zorg- gemeenschapsvormende concepten en vaardigheden ontwikkelen voor het overbruggen van taal-, cultuur-, leeftijds- en geloofsbarrières.
 • Bekendheid geven aan positieve manieren van leren en voor elkaar zorgen met elkaar met inachtneming van de verschillende culturele achtergronden.
 • Het verrichten van alles dat met het voorgaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We trachten deze doelen ondermeer te bereiken door:

 • Benadrukken en uitlichten van effectieve methoden voor internationale scholing en het bouwen aan vrede.
 • Netwerken, bruggen bouwen en mensen met verschillende culturele achtergronden te laten samenwerken. Hulp bieden bij de complexiteit van diversiteit vraagstukken, ontstaan door internationale migratie, door op creatieve wijze problemen op te lossen om zo de mogelijkheden voor iedereen te doen toenemen.
 • Voorzien in een forum voor het delen van reflecties en bronnen en het ontwikkelen van nieuwe beleidsvormen.
 • Investeren in sociaal samenhangende strategieën. Werken aan een schone, gezonde en aarde vriendelijke gemeenschap en wereld.

Missie

Diversiteit van mensen, hun onderlinge verschillen, kunnen samenlevingen verrijken en, mits zinvol aangewend, sterk maken. Wanneer iedereen in staat is om eigen talenten en kracht volledig te benutten en in te zetten voor gezamenlijke doelen, dan is geen uitdaging te groot. Door inclusief en gelijkwaardig te werken is iedereen welkom en wordt niemand buitengesloten.

De stichting richt zich op iedereen die een actieve plek in de samenleving zoekt: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met verschillende achtergronden, culturen, religies, en sociale status. Het doel is om nieuwe vormen te vinden, waarin iedereen kan deelnemen en positief kan bijdragen. Het gaat om het inspireren en activeren, om gezamenlijk plekken te creëren die als een nieuw thuis voelen.

Inspiratie Inc. werkt toe naar een wereld waarin dit de nieuwe norm mag zijn. We willen onze visie vormgeven met de volgende missie:
Stichting Inspiratie Inc. ontwikkelt, implementeert en deelt creatieve vormen voor sociaal ondernemerschap, collectieve zelfredzaamheid, transculturele zorg, participatie en coöperatie gebaseerd op de kracht van inclusie en wederkerigheid.

Visie

Een groot aantal mensen is werkloos, wordt gediscrimineerd en ziet weinig mogelijkheden om zich ten dienste van de samenleving in te zetten. Talenten blijven onbenut en frustraties nemen toe, met als gevolg een gebrek aan zingeving en voldoening. Desondanks staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Artikel 23:
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

Artikel 27:
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat verder nog:
Allen die zich in Nederland bevinden. Worden in gelijke gevallen gelijk behandelt. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet te toegestaan.

Stichting Inspiratie Inc zet zich in voor gelijkwaardigheid en doet dit aan de hand van de volgende visie: We delen een gemeenschappelijke drang naar ontwikkeling, rechtvaardigheid, basaal levensgeluk voor iedereen, en de wens dat ieder mens zichzelf in vrijheid kan ontplooien. Dit geldt voor iedereen in Nederland, inclusief migranten en mensen met andere etnische achtergrond.

Prioriteiten 2019-2020

Voor de duur van het beleidsplan 2019-2024 stellen we de volgende prioriteiten centraal:

 • Bestuurlijke rust. Er is een vast bestuur en Raad van toezicht en de Code Cultuur en Code Zorg is volledig geïmplementeerd en wordt regelmatig geëvalueerd.
 • Het is stand houden van een stevig kernteam van mensen met diverse professionele en culturele achtergronden die de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen.
 • Een vaste groep van minimaal 100 goed getrainde vrijwilligers.
 • De vaste eigen locaties BuurT-Thuis Akwaaba en BuurT-Thuis Karibu verder door ontwikkelen.
 • Versterken van positieve en strategische samenwerkingsverbanden.

Voor de uitvoering van deze activiteiten worden de volgende methoden ingezet:

 • We inspireren en dagen deelnemers uit om over eigen grenzen heen te kijken. Onze doelgroepen bestaan uit kinderen, jongeren, families, ouders en andere volwassenen, met een specifieke focus op mensen met een vluchtelingenachtergrond en op mensen afkomstig uit andere landen dan Nederland. Daarnaast behoren mensen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid en vormen van uitsluiting tot de doelgroepen. Inclusie en omgang met diversiteit zijn belangrijke waarden binnen dit netwerk. Om hen over eigen grenzen heen te laten kijken is het van belang mensen uit verschillende delen van de wereld te ontmoeten. Onze methodieken daarvoor zijn ontwikkeld in samenwerking met mensen uit de hele wereld, geënt op praktijkervaringen met vluchtelingen, zelforganisaties, kunstorganisaties, buurtinitiatieven, organisaties en bedrijven.
 • We zwengelen discussies over diversiteit en (echte) inclusie aan. Onze activiteiten zijn er op gericht mensen te activeren om in contact te komen met anderen en daar ook daadwerkelijk een waardevolle band mee op te bouwen. Daarbij gaan we uit van de veerkracht van deelnemers en hun eigen behoeften en talenten.
 • Concepten voor gemeenschapsvorming ontwikkelen we bij voorkeur in de praktijk. We leren door voor elkaar te zorgen ('learning-by-doing') en verbeteren onze werkwijze door onze ervaringen met elkaar te delen en te bespreken. Samen met deelnemers en wetenschappelijke partners nieuwe methodieken ontwikkelen en de concepten omzetten in sociale ondernemingen.
 • We werken actief samen met diverse organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschappers, welzijnsinstellingen etc. en delen onze werkwijze en ervaringen met hen. Dit doen we door hen uit te nodigen, om hen, waar maar enigszins mogelijk, een voor hen geschikte rol te laten spelen in onze activiteiten. Detaillering van hun inzet spreken we met hen in overleg af. Dit helpt ons om nieuwe invalshoeken te verkennen en dus blijvend te innoveren.
 • We werken resultaatgericht en bottom-up. We spelen in op concrete vragen en behoeften van de deelnemers en vertalen die met hen naar activiteiten, waarin zij zichzelf herkennen en zelf een belangrijke rol kunnen spelen. De projecten hebben een positief effect op de manier waarop mensen elkaar leren kennen; de creatieve aanpak bevordert de sociale cohesie en gelijke kansen.

Voor meer informatie zie de PDF met 'Beleidsplan Stichting Inspiratie Inc 2019 - 2024'.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat