Gebiedscoöperatie Almere U.A.

Almere is
een bijzonder stukje Nederland

Gebouwd op de bodem van de zee en daarmee hét symbool van Nederland. Als momenteel de achtste grootste gemeente naar inwoneraantal – en door autonome groei in de race voor nummer vijf binnen tien jaar– strategisch gelegen nabij Amsterdam en Het Gooi: Almere doet er toe. Het is allemaal nieuw en volop in ontwikkeling. Het kan in Almere en het lukt in Almere. Het is veertig jaar geleden dat de eerste bewoner hier landde, in de bewuste schepping van een nieuwe stad die wil uitgroeien in een weldadige overvloed van ruimte, water, natuur en cultuurlandschappen. En het is nog steeds de burger die Almere maakt: “Mensen maken de stad” –  is niet voor niets het motto van de Gemeente.

Almere is de proeftuin van het nieuwe Nederland. En daarom wonen en ondernemen wij hier. Vastbesloten om samen hier iets neer te zetten dat menselijkerwijs een verademing is en een toonbeeld voor de wereld: een duurzame en gezonde stad, natuurlijk verbonden in een meervoudig productief landelijk gebied, die als ‘Green City’ een volgende schaalsprong doormaakt richting het jaar tweeduizend dertig (2030). Met het mondiale podium van de Floriade van tweeduizend tweeëntwintig (2022) als belangrijke tussenstap. Wat we in Almere leren en uitvinden, is waardevol mondiaal.

Almere gonst van het burgerinitiatief en –participatie, op gebied van zelfbeheer van (openbaar) groen en leefomgeving, veiligheid, (duurzaam) wonen, lokale duurzame energie, delen, gezamenlijk eten, (natuurlijk) recreëren, sport en spel, kunst en cultuur, buurtcontact en evenementen, enzovoorts. De Gemeente stelt zich hierbij heel bewust faciliterend op vanuit een overkoepelende en uitnodigende visie op de ecologisch, economisch en sociaal duurzame gebiedsontwikkeling van Almere, tegen de achtergrond van een aantal grote opgaven waaronder klimaatverandering, de energietransitie, (her)gebruik van grondstoffen en afval. Ze doet dit aan de hand van een serie uitgangspunten als openbaar manifest die sinds tien jaar de ‘Almere Principles’ wordt genoemd, met daarin een aantal mooie sleutelbegrippen: individuele vrijheid, emancipatie en sociale samenhang, zelfverwerkelijking, zelforganisatie en zelfregulering.

De principes luiden kort samengevat: 

(1) Koester diversiteit

(sociale verscheidenheid, biodiversiteit en veelzijdige bedrijvigheid);

Diversiteit.
Met honderdzestig nationaliteiten herbergt Almere een enorme diversiteit, om niet te zeggen: is een spiegel van de wereld. Eén op de vijf Almeerders is niet in Nederland geboren. Zij brengen allemaal een eigen verhaal mee en een rugzak vol levenslust en kwaliteiten. Het is een diversiteit van wereldburgerschap die inspireert. Het is een diversiteit die we moeten koesteren en die tot wasdom komt binnen een beschermde omgeving waar eenheid heerst. Het is een diversiteit die de bron is van maatschappelijke en economische innovatie, mits er zorgvuldig gewerkt wordt aan verbindingen en samenhang. En dat gaat niet vanzelf en vraagt zelf ook een innovatie. Omgaan met diversiteit moet je leren, moet je voor openstaan en beleven. Het vraagt ook van instituties, inclusief het openbaar bestuur, om flexibiliteit en aanpasbaarheid bewust mee te nemen in eigen identiteit en handelen. We leren het van elkaar, als we met elkaar de verbinding aangaan.
(2) Verbind plaats en context
(het verbinden van eigen kracht en identiteit aan actieve relaties met omgevende gemeenschappen); 
(4) Anticipeer op verandering
(flexibiliteit en aanpasbaarheid opnemen in planvorming); 
(5) Blijf innoveren
(verbeterde technologieën, institutionele processen en infrastructuren, experimenten en kennisuitwisseling); 
(6) Ontwerp gezonde systemen
(‘cradle to cradle’ oplossingen, gezond en geduldig op elk schaalniveau); 
(7) Mensen maken de stad
(geef ruimte en ondersteuning aan mogelijkheden tot zelforganisatie en zelfverwezenlijking met bezieling en waardigheid). Als georganiseerde burgers binnen het gebied hanteren wij dit manifest als gewetensvol referentiekader, als

inspiratiebron voor zelfreflectie, als beginsel voor gebiedsontwerp en richtsnoer

voor ons handelen. Zo geven wij betekenis aan deze principes.

Inspiratie

Eén van de initiatiefnemers heeft zich sinds tweeduizend tien intensief, in de praktijk, bekwaamd in het ontwikkelen van concepten voor innovatieve gemeenschapsvormen. Door ook zelf een omgeving te creëren die veilig en hartelijk is voor mensen die niet tot de mainstream gezonde Hollandse mens behoren - om juist daar diversiteit tot stimulerende waardecreatie te brengen voor iedereen en om de omgeving klaar te maken om die waarde te kunnen ontvangen en mee te ontwikkelen. Stichting Inspiratie Inc. (van “Inclusief”) zet zich ten volle in in het belang van mensen sociaal of formeel met of zonder status – in het belang van mensen die het hard nodig hebben omdat ‘het systeem’ toch ook in Almere vaak nog voorkeur heeft voor eenvormigheid. Vanuit de zwaarbevochten successen (het gaat immers niet vanzelf) ontstaan nu vanuit de gemeenschap rondom Inspiratie Inc een serie gezamenlijke initiatieven van sociaal ondernemerschap die in samenhang wil ontwikkelen: naast de in tweeduizend zestien opgerichte Wooncoöperatie Diamondiaal volgt nu de oprichting van Coöperatie M-Powerment (gericht op ondernemerschaps- en arbeidsmarkt trainingen en programma’s), De Coöperatie BostuinTafel (de rijkdom van biodiverse voedselproductie tot cateringconcepten met mondiale recepturen), Coöperatie Salaam (voor het verlenen van menselijke zorg en professionele ondersteuning), alsmede initatieven gericht op mobiliteit en transport, muziek en kunst enzovoorts. Dit nog prille ‘wereldw-ondernemerschap’ (van ‘wereldwijde’ diversiteit en inclusie) dat met eenzelfde heartbeat en gerichtheid wil ontplooien vraagt ook om formele samenhang en bescherming. Het verbinden van wereldw-ondernemerschap aan andere bestaande lokale burgerinitiatieven in en om Almere – en het vertalen daarvan naar één versterkend circulaire, inclusieve, coöperatieve en daarmee humane gebiedsontwikkeling is wat nu nodig is en waartoe wij initiatief nemen. We zien ons initiatief als belichaming van de Almere Principles, als een handreiking voor de bedoelde implementatie van de Omgevingswet en internationaal op een duurzame samenleving gerichte beleidsagenda’s van onder meer de Europese Barroso Agenda (ook genaamd de Lissabon Agenda en de Europa 2020 Strategie) en mondiaal de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. (5) En verlangen. Ons verlangen is naar een wereld waarin een einde komt aan elke vorm van onenigheid en strijd; waarin de gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht afkomst, verworvenheid of positie wordt gerespecteerd; waarin de uitersten van armoede en rijkdom zijn verdwenen en het geldsysteem eerlijk en dienend is; waarin kennis en wetenschap verbonden zijn aan ethiek en de wereld van de daad; waarin het economisch handelen zich laat leiden door de natuurlijke draagkracht van de planeet; en waarin alle mensen en hun medebewoners welkom zijn en het goed hebben. Dit verlangen voedt ons streven, als wereldburgers binnen en vanuit de gemeente Almere. Wij laten ons daarbij inspireren door de goedheid en de oneindige, unieke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van ieder mens - die we overigens niet van onszelf hebben en waarin we allen verbonden zijn. Ondanks alle diversiteit - het hart van de mens heeft geen kleur / heeft dezelfde kleur bij ons allemaal. Bij ons is eenieder welkom zoals hij/zij als mens is en zoals we allemaal zijn. Eenieder die zich inzet voor het belang van ons gebied en haar bewoners, in harmonieuze verbinding met de buitenwereld, mag zich verzekerd weten van onze steun. Wij zoeken daarom ook graag verbinding aan initiatieven buiten ons gebied, de gebieden ook in Nederland en ver daarbuiten die wij allemaal of onze ouders korter of langer geleden hebben verlaten om in Almere te vestigen.

Lid worden

Wilt u zich aansluiten en verbinden aan de coöperatie, vul dan onderstaande formulier in

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat