Deelnemersraad

Deelnemersraad

Wij houden in BuurT-Thuis Karibu een zogenaamde Deelnemersraad, ook wel klankbordgroep genoemd.

Elke eerste Woensdag van elke maand 10:00 tot 11:00 uur

Het is een moment waarop we met elkaar in gesprek gaan over het reilen en zijlen bij Inspiratie Inc. Hierbij kan alles aan de orde komen: wensen en behoeften qua activiteiten, hoe we met elkaar omgaan, de inrichting van het BuurT-Thuis, de lunch, etc. Zo zorgen we ervoor dat we op elkaar blijven afgestemd en vergroten we de verbinding met elkaar.

Iedereen is tijdens dit overleg welkom!

Reglement Deelnemersraad

Bepalen van de samenstelling van de Deelnemersraad

  • de leden zijn redelijkerwijs representatief voor de deelnemers/cliënten/vrijwilligers van de stichting
  • de leden zijn redelijkerwijs in staat te de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

Het eerste Dagelijks Bestuur (DB) is aangesteld door het bestuur, maar is geen spreekbuis van de bestuurder. 
Het DB bestaat uit 3 personen.

Taakverdeling

Voorzitterschap van Rethab Al Shibil is nu overgedragen aan Jolanda Gjaltema.
Haar taak is het leiden van de vergadering, met als hoofdtaak om orde en rust te bewaren, en ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord kan komen.

Secretaris Matthijs de Goede is nu overgedragen aan Grace
Hij zorgt ervoor dat de agenda 2 weken voor het volgende overleg verspreidt wordt. Tevens zorgt hij voor een aanwezigheidsrapportage en heeft hij als taak om een verslag te maken van het overleg. Gereed binnen 2 weken na het overleg. In het verslag worden geen namen genoemd, tenzij dat noodzakelijk is.

Het eerste DB heeft als voornaamste taak te zorgen voor ledenwerving. Na installatie heeft het DB een overleg met de bestuurders Amal Abbass-Saal en Rutger Schuitenmaker. Er wordt alleen informatie gedeeld. Besluiten kunnen nog niet genomen worden.

Het DB stelt gezamenlijk de agenda op en is het eerste aanspreekpunt voor het contact met de bestuurder.

De overige leden mogen voorgedragen worden door de bestuurders en de leden van het DB mogen de voordracht zonder discussie afwijzen. Het DB is bevoegd om zelf leden aan te stellen zonder de bestuurders te raadplegen.

Vergadermomenten

De Deelnemersraad vergadert eenmaal per maand (zogenaamde interne vergadering).
Het DB heeft eenmaal per maand een kort overlegmoment met de bestuurder (alleen informatie delen , geen besluitvorming.)
Om de maand vindt een Overleg Vergadering plaats, in aanwezigheid van het bestuur of de woordvoerder van het bestuur.
De agenda wordt twee weken van tevoren gezamenlijk opgesteld in het Vooroverleg.

Tevens wordt elk half jaar een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht uitgenodigd om zich bij de interne vergadering aan te sluiten.

De deelnemersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van deelnemers. Het is daarom belangrijk dat iedereen, deelnemers en medewerkers, van het bestaan van de deelnemersraad afweet. De deelnemersraad is zichtbaar op de website www.inspiratie-inc.nl.

In de samenwerkingsovereenkomst staan de werkafspraken tussen de deelnemersraad en raad van bestuur, zoals afspraken over de overlegvergadering, de bevoegdheden van de deelnemersraad en hoe om te gaan met geschillen.

De deelnemersraad werkt met een werkplan. Hierin staat beschreven welke punten de deelnemersraad belangrijk vindt, en welke onderwerpen het komende jaar prioriteit krijgen.

In het huishoudelijk reglement staat hoe de werkwijze van de deelnemersraad eruit ziet en wie de deelnemersraad binnen en buiten de instelling vertegenwoordigt. Het huishoudelijk reglement is verplicht volgens de Wmcz artikel 2.4 en wordt opgesteld door de deelnemersraad.

“ Vanuit het oogpunt dat wij als vrijwilligers/deelnemers een goeie afspiegeling van de multiculturele samenleving zijn en uit honderden personen bestaan is het belangrijk dat onze mening meetelt in de besluiten die er genomen worden. Wij willen ons bestuur niet alleen met daad bijstaan maar ook met raad. Onze wens is om proactief mee te denken. Door deze denkomslag denk ik dat er een nog grotere betrokkenheid komt. Hierdoor zijn wij niet alleen werknemers, wij worden ook echt gezien.”

Neem contact op met de Deelnemersraad via:

Visiting Address

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Telephone: +31 36 5258775

IBAN NL 58 RABO 0128990678
Chamber of Commerce nr. 50226428
RSIN nr: 8226.21.502
VAT nr. 822621502

Sign up for newsletter

Affiliated with

ANBI logo