dagbesteding

Dagbesteding bestaat uit allerlei activiteiten waaraan cliënten deelnemen die zelf niet zomaar tot een zinvolle invulling van hun dag kunnen komen. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten als: gastvrouw/gastheerschap; administratieve taken, schoonmaak-werkzaamheden, tuinieren, koken, houtbewerking, fietsen, repareren etc. Inspiratie Inc. biedt 'arbeidsmatige' en 'niet arbeidsmatige' dagbesteding aan.Als onderdeel van het intakeproces wordt samen met de cliënt een talentondersteuningsplan (lees: behandelplan) geschreven. Daarna begint de cliënt/deelnemer een traject.Inspiratie Inc beschrijft de dagbestedingsplekken en de cliënten worden begeleid door coaches en vak-krachten. Taken, leerdoelen competenties worden duidelijk beschreven.

Werkwijze dagbesteding:

  • Intake gesprek/ contract & Talentondersteuningsplan
  • Begeleiding, coaching en feedback
  • Tussentijdse Evaluaties/Reviews: Wij gaan uit van een aantal activiteiten per week/ maand per deelnemer en deze word gevalideerd per 3 maanden op haalbaarheid. Op die manier kunnen wij aantonen hoeveel dagdelen de planning was en wat daadwerkelijk gehaald is.
  • Afronding
  • Doorstroom/ Uitstroom

Arbeidsmatige dagbesteding:

in projectgroepen worden allerlei nieuwe vormen van arbeidsmatige dagbesteding ontwikkeld; passend bij de vaardigheden en capaciteiten van individuele cliënten. Meer in de samenleving, minder ingebed in de zorg gaat het om relatief kleinschalige initiatieven. Het aanbod varieert en sluit aan bij lopende projecten van Inspiratie Inc.

Niet arbeidsmatige Dagbesteding:

Bij de functie begeleiding, waaronder dagbesteding valt, gaat het om het bieden van een voor de cliënt zingevend dagprogramma ter vervanging van al dan niet aangepast werk, zoals het werken met klei, tekenen, naaien etc. Het is een programmatisch/methodisch aanbod, gericht op het structureren van de dag, gericht op praktische ondersteuning en op het oefenen van vaardigheden om de zelfredzaamheid te bevorderen. Deelnemers werken daarom actief mee aan het invullen van de dagbesteding. Bij de functie begeleiding is geen sprake van loon-vormende arbeid.

Beschut Werk

Cliënten die uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie participeren d.m.v. 'beschut werk' in de samenleving. Er is sprake van een voorziening gericht op werk, bedoeld voor mensen die loon-vormende arbeid kunnen verrichten. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

Soms is het aanvankelijk niet zeker of cliënten structureel zijn aangewezen op beschut werk en dan kan de voorziening eerst in de vorm van een contract voor bepaalde tijd worden aangeboden. Als na afloop van die periode aannemelijk is dat werk bij een reguliere werkgever mogelijk is, dan kan een nieuw advies beschut werken worden aangevraagd bij UWV en kan de gemeente besluiten om de cliënt al dan niet opnieuw beschut te laten werken. Vanwege de beoordelingscriteria die UWV toepast bij het toekennen van de indicatie beschut werk zal herindicatie naar verwachting niet vaak tot een ander oordeel leiden. Om extra kosten en bureaucratie te vermijden wordt hier terughoudend mee omgegaan.

Wij kunnen met inzet van eigen diagnose-instrumenten goed inschatten of het aanvragen van een indicatie zinvol is. Als de arbeidscapaciteit van een cliënt/werknemer verslechterd, dan kan het voor de werkgever ondoenlijk zijn om de persoon aan het werk te houden. Dan zal een nieuwe indicatie kunnen uitwijzen dat betrokkene niet meer tot de doelgroep van het beschut werk behoort.

Doorverwijzingen

De gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp, maar ook om symptomatologie die moeilijk te combineren valt met de aanwezigheid van andere cliënten, kinderen en jongeren. Het gaat in dit verband om voorbeelden als: ernstige persoonlijkheids-stoornissen; pedofilie, ernstige zelfverminking etc. In dergelijke gevallen verwijst het team van Inspiratie Inc. naar Ipsy en Centrum 45 of andere relevante specialistische zorginstellingen.

Wij hanteren een meldcode en nemen veiligheid in ons werk met kinderen, jongeren en mensen in kwetsbare situaties serieus, zoals aanbevolen in de toolkit: “In veilige handen” van Movisie. Zo nodig verwijzen wij door naar desbetreffende Crisisteams.

ZIE OOK:
Kwaliteit van de zorg
WLZ-en WMO-zorg op MAAT

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat